Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Rapid Diagnosis and Effective Monitoring of Diabetes Mellitus in Central Vietnam: Point-of-Care Needs, Improved Patient Access, and Spatial Care Paths for Enhanced Public Health
Tạp chí:
ISSN: 1533-029X
Tên tạp chí Point of Care (1533-029X, E-ISSN: 1533-0303)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Thuan, Duong T. B, Ventura, Irene (Chính), Zadran, Amanullah, Kost, Gerald J.
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: 10.1097/POC.0000000000000178