Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of Biofat on Growing Performance and Health Status of Post- Weaning Piglets
Tạp chí:
ISSN: 2582-0370
Tên tạp chí ISIS (0021-1753, 1545-6994)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản UNIV CHICAGO PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: (2)
Số: 3
Trang: 99-105
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Bùi Văn Lợi, Phan Bá Thủy
File đính kèm:
  1. 2582-0370-2-99.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.36502/2019/ASJBCCR.6172