Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Improving the Socioeconomic Status of Rural Women Associated with Agricultural Land Acquisition: A Case Study in Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2073-445X
Tên tạp chí LAND (E-ISSN: 2073-445X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 8
Số: 10
Trang: 151
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, Địa lý kinh tế và xã hội khác
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/8/10/151