Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Water quality, animal performance, nutrient budgets and microbial community in the biofloc-based polyculture system of white shrimp, Litopenaeus vannamei and gray mullet, Mugil cephalus
Tạp chí:
ISSN: 0044-8486
Tên tạp chí Aquaculture (0044-8486, E-ISSN: 1873-5622)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE BV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: Volume 515
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Peter Bossier
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734610