Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Antecedents of work readjustment of professional returnees: evidence from Vietnam (Q2)
Tạp chí:
ISSN: 1757-4323
Tên tạp chí Asia-Pacific Journal of Business Administration (1757-4323, E-ISSN: 1757-4331)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản EMERALD GROUP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 1
Trang: 58-72, Q2
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Thúy Nga
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-05-2019-0118/full/html