Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CỦA CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) VÀ CHẾ PHẨM EM5
Tạp chí:
ISSN: pISSN 1859-1338; eISSN 2615-9678
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 1E
Trang: 107-114
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân, Trần Vinh Phương
File đính kèm:
  1. Bài_báo_chế_phẩm_published.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5440