Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Risk of Corneal Graft Rejection After High-risk Keratoplasty Following Fine-needle Vessel Coagulation of Corneal Neovascularization Combined With Bevacizumab: A Pilot Study
Tạp chí:
ISSN: 2373-8731
Tên tạp chí TRANSPLANTATION DIRECT (2373-8731)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 5
Số: 5
Trang: e452
Lĩnh vực: Nhãn khoa. Bệnh mắt
Tác giả: Deniz Hos (Chính), Viet Nhat Hung Le, Martin Hellmich, Sebastian Siebelmann, Sigrid Roters, Bjoern O. Bachmann, Claus Cursiefen
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6511442/