Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study on the complexation of Nd(III) with reagent 4-(3-methyl-2-pyridylazo)resorcinol by spectrophotometric method
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 2e1
Trang: 6
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyen Van Can (Chính), Dinh Thi Thu Thanh, Pham Yen Khang, Nguyen Dinh Luyen (Chính)
File đính kèm:
  1. Bia_1TCHH_2e1.pdf
  2. content2e1.pdf
Đề tài liên quan: 0