Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thử nghiệm đánh giá sự nhạy cảm của các loài Aspergillus phân lập từ bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với Amphotericin B và Itraconazole
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46, xuất bản Nông nghiệp Việt Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 92-99
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://nxb.vnua.edu.vn/