Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Báo cáo một trường hợp bệnh Kala-Azar tại bệnh nhi có HIV dương tính ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 100-103
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Lê Chí Cao, Hà Nữ Thùy Dương, Phan Hùng Việt
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://nxb.vnua.edu.vn/