Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quyền được thông tin của nhà đầu tư và trách nhiệm bảo đảm nhân quyền của doanh nghiệp - Bộ Nguyên tắc chủ đạo của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và nhân quyền và kinh nghiệm cho Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: 2525-2666
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (2525-2666)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Luật, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 38
Trang: 57-66
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.hul.edu.vn/cac-so-da-xuat-ban/muc-luc-tap-chi-phap-luat-va-thuc-tien-so-38-nam-2019_4334.html