Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam - Rào cản, thách thức và một số gợi mở
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 77-90
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
File đính kèm:
  1. 077603b90df9f5a7ace8.jpg
Thuộc đề tài: 0