Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hệ thống pháp luật và vấn đề dỡ bỏ các rào cản nhằm tận dụng cơ hội thời đại kỹ thuật số, hành động của thị trường số EU và kinh nghiệm cho Cộng đồng kinh tế ASEAN
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ XXI: phương hướng đổi mới pháp luật
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 356-372
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
File đính kèm:
  1. 2ef8d5c0dd8025de7c91.jpg
Đề tài liên quan: 0