Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá nội dung cải cách Bộ luật Dân sự Pháp về chế định hợp đồng trên cơ sở so sánh với pháp luật hợp đồng Vương quốc Anh, Bộ Nguyên tắc UNIDROIT và Bộ Nguyên tác luật Hợp đồng Châu Âu
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo Quốc tế "Pháp luật Hợp đồng: So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 212-229
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
File đính kèm:
  1. 1.jpg
Thuộc đề tài: 0