Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On the Regularity of the Monomial Point of a Border Basis Scheme
Tạp chí:
ISSN: 0138-4821
Tên tạp chí Beitrage zur Algebra und Geometrie (0138-4821 (E-ISSN:2191-0383))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER HEIDELBERG
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 61
Số: 61
Trang: 515-532
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Krezer, Bilge Sipal
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-019-00482-7