Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Adoption of Mobile Phone for Marketing of Cereals by Smallholder Farmers in Quang Dien District of Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2408-6851
Tên tạp chí Journal of Agricultural Extension (1119-944X, E-ISSN: 2408-6851)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL EXTENSION SOC NIGERIA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 24
Số: 1
Trang: 106-117
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
File đính kèm:
  1. 2268-20-8368-1-10-20200116_(3).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/192816