Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An experimental and computational study of antioxidant activity of N-phenylthiourea and N-phenylselenourea analogues
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4
Trang: 469-479
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900091