Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của các mức protein trong khẩu phần đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nuôi tại đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 1
Trang: 12-17
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Văn Huy
File đính kèm:
  1. Journal_of_Science_and_Technology_-_Nha_Trang_University.pdf
Đề tài liên quan: 0