Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐẾN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 57
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Tiệp
File đính kèm:
  1. HT066_Fulltext_KHD_Dã_Chỉnh_sửa_theo_phản_biện.doc
Thuộc đề tài: 0