Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Diagram of vapor-liquid equilibria for n-pentane using hybrid Gibbs ensemble Monte Carlo simulation
Tạp chí:
ISSN: Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 58
Số: 1
Trang: 101-107
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Phạm Văn Tất (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Vietnam J. Chem., 2020, 58(1), 101-107. DOI: 10.1002/vjch.2019000148