Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: PHÂN LẬP VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH CỦA LACTOCOCCUS GARVIEAE TỪ HỆ TIÊU HÓA TÔM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 1E (2019)
Trang: 77-86
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Thị Hương Duyên, Trần Thúy Loan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/issue/view/204