Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐẠI SỐ CỦA TÍCH ĐAN VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG
Tạp chí:
ISSN: 2354 - 0842
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 13
Số: 1
Trang: 1-11
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Bùi Văn Hiếu
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=431