Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Oxalate content of taro (Colocasia esculenta) tubers grown in central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập: 32
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd32/2/hangd32029.html