Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Regional Economic Integration and Risks for Agricultural Products: A Banana Value Chain Analysis in Huong Hoa District, Quang Tri Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1947-9573
Tên tạp chí International Journal of Applied Logistics
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2020
Tập: 10
Số: 1
Trang: 14
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Phạm Xuân Hùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.igi-global.com/article/regional-economic-integration-and-risks-for-agricultural-products/240685