Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Insight prediction of receptor binding activity of a set of benzamide derivatives using hybrid QSAR models: GA-MLR and GA-SVR
Tạp chí:
ISSN: 2525-2321 (Print) 2572-8288 (Online)
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 58
Số: 2
Trang: 119-200
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Văn Tất, Nguyễn Thị Ái Nhung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: 10.1002/vjch.201900152