Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích chi phí lợi ích phục hồi rừng ngập mặn đầm Thị Vãi, tỉnh Bình Định
Tạp chí:
ISSN: 1859-1531
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology (1859-1531)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 4 ( 89)
Trang: 133-137
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Bùi Đức Tính, Nguyễn Văn Toàn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369