Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Viện Đại học Hòa Hảo (1970-1975): sự ra đời và quá trình hoạt động
Tạp chí:
ISSN: 2588-1213
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 128
Số: 6C
Trang: 56-66
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5162