Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975
Tạp chí:
ISSN: 1859-2635
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 3 (59)
Trang: 49-58
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.worldcat.org/title/tap-chi-khoa-hoc-xa-hoi-mien-trung-social-science-of-the-central-region-review/oclc/875583456