Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The effects of two fish species mullet, Mugil cephalus, and tilapia, Oreochromis niloticus, in polyculture with white shrimp, Litopenaeus vannamei, on system performances: A comparative study
Tạp chí:
ISSN: 1365-2019
Tên tạp chí Aquaculture Research (1355-557X, E-ISSN: 1365-2109)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Nguyễn Ngọc Phước, Ana Maria Vital Estrocio Martins Bossier, , Peter Bossier
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1111/are.14602