Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC GEN ĐỘC TỐ Ở CÁC CHỦNG Vibrio GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 1A
Trang: 115–123
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Lê Thị Tuyết Nhân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v129i2A.5621