Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HỮU CƠ Ở XÃ THỦY PHÙ, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 3A
Trang: 43–55
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Mai Thu Giang, Lê Việt Linh, Nguyễn Thị ÁI Vân, Phan Thiện Phước
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: 10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5445