Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation of Weissella cibaria from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Gastrointestinal Tract and Evaluation of Its Pathogenic Bacterial Inhibition
Tạp chí:
ISSN: 0974-6846
Tên tạp chí Indian Journal of Science and Technology (0974-6846, E-ISSN: 0974-5645)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INDIAN J SCIENCE & TECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 13
Số: 10
Trang: 200 – 1212
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Quốc Dung, Trương Thị Phương Lan, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Thị Đông Phương
File đính kèm:
  1. 149934.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://dx.doi.org/10.17485/ijst/2020/v13i10/149934