Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Gender preference in higher education leadership: Insights from gender distribution and subordinate perceptions and expectations in Vietnam universities
Tạp chí:
ISSN: 1464-5092
Tên tạp chí International Journal of Leadership in Education (1360-3124, E-ISSN: 1464-5092)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Thu Trang (Chính), Nguyễn Văn Huy
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1753244