Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Determination of Chromium in Natural Water by Adsorptive Stripping Voltammetry Using In Situ Bismuth Film Electrode
Tạp chí:
ISSN: 1687-9805
Tên tạp chí Journal of Environmental and Public Health (1687-9805, E-ISSN: 1687-9813)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản HINDAWI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 2020
Số:
Trang: 15
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chính), Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long (Chính), Nguyễn Hải Phong, Trần Hà Uyên, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Nhi Phương
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1347836