Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A RETRIAL QUEUEING MODEL WITH SCHEDULING ADMISSION CONTROL IN QOS SUPPORTING FOR FDL-EQUIPPED AT OBS CORE NODE
Tạp chí:
ISSN: 0974-9322
Tên tạp chí International Journal of Computer Networks and Communications (0975-2293, E-ISSN: 0974-9322)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AIRCC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 5
Trang: 55-72
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Đặng Thanh Chương (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Đoàn Văn Thắng, Phạm Trung Đức
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: DOI: 10.5121/ijcnc.2020.12504