Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN TÀU LƯỚI VÂY XA BỜ TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 129
Số: 3D (2020)
Trang: 43-49
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/225