Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương không suy biến trên trường hữu hạn về dạng chính tắc
Tạp chí:
ISSN: 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: Đã nhận đăng (Hoàn t
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Trần Công Mẫn (Chính)
File đính kèm:
  1. DTP.pdf
Đề tài liên quan: 0