Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Effects of Sucrose, Silver Nitrate, Plant Growth Regulators, and Ammonium Nitrate on Microrhizome Induction in Perennially-Cultivated Ginger (Zingiber officinale Roscoe) From Hue, Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Acta Agrobotanica (0065-0951, E-ISSN: 2300-357X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 73
Số: 2
Trang: 1-11
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng An (Chính), Trần Thị Minh Chiến, Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Thị Minh Nga, Trần Thiện Phúc, Lâm Thị Ngọc Thúy, Tống Văn Bảo Thạnh, Phan Thị Thảo Nguyên, Trương Thị Bích Phượng (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/342587506_The_Effects_of_Sucrose_Silver_Nitrate_Plant_Growth_Regulators_and_Ammonium_Nitrate_on_Microrhizome_Induction_in_Perennially-Cultivated_Ginger_Zingiber_officinale_Roscoe_From_Hue_Vietnam