Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Logging intensity drives variability in carbon stocks in lowland forests in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0378-1127 (SCIE)
Tên tạp chí Forest Ecology and Management (0378-1127, E-ISSN: 1872-7042)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 460
Số:
Trang:
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Suzanne M. Stas (Chính), Tinh Cong Le, Hieu Dang Tran, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Văn An, Trần Thị Ánh Tuyết, Ngô Tùng Đức, Các tác giả khác
File đính kèm:
  1. 1-s2_0-S0378112719321000-main_Published.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112719321000