Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessing the adaptive capacity of households to climate change: A case study in Quang Dien district, Thua Thien Hue province.
Tạp chí:
ISSN: 2588 - 1205
Tên tạp chí Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science (2161-6256 (A); 2161-6264 (B))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản David Publishing Company
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 5C,2019
Trang: 97-111
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Tran Cong Dung (chính), Dao Duy Minh, Philippe Lebaily
File đính kèm:
  1. bao_dai_hoc_hue_(chuyen_san_ktpt).pdf
Thuộc đề tài: 0