Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The process of developing a nutrition-sensitive agriculture intervention: a multi-site experience
Tạp chí:
ISSN: 1876-4517
Tên tạp chí Food Security (1876-4517, E-ISSN: 1876-4525)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2016
Tập: 8
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Peter R. Bert (Chính), Rachelle E. Desrochers, Hoi Pham Van, Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Ky Hoang The, Nga Le Thi, Prasit Wangpakapattanawong
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112719321000