Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Tạp chí:
ISSN: 2615-9708
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 3D
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/225