Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The development of Spiritual Tourism in THua Thien Hue province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 978-604-946-484-3
Tên tạp chí International Conference Proceedings New Tourism: Local to Global Initiatives
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 82-97
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan
File đính kèm:
  1. KY_YEU_HOI_THAO_2018.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2020/7/KY_YEU_HOI_THAO_2018.pdf