Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vietnamese Consumers' Intention to Online shopping adoption: A qualitative Approach
Tạp chí:
ISSN: 2186-8484 (print) 2186-8492 (Online)
Tên tạp chí Asian Journal Social Sciences & Humanities
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2013
Tập: 2
Số: 3
Trang: 431-443
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
File đính kèm:
  1. AJSSH2013(2.3-47).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(3)/AJSSH2013(2.3-47).pdf