Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vietnamese Consumers' Intention to use Online shopping: The role of Trust
Tạp chí:
ISSN: 1833-3850
Tên tạp chí International Journal of Business and Management
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2014
Tập: 9
Số: 5
Trang: 160-169
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
File đính kèm:
  1. 9f9f31dcc4be0632097b35041157a1c5c408.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://pdfs.semanticscholar.org/78cd/9f9f31dcc4be0632097b35041157a1c5c408.pdf