Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Moderating Effect of Website type in the relationship between Trust and Consumers' Intention to use Online shopping
Tạp chí:
ISSN: 2167-9606 (print) 2167-9614 (online)
Tên tạp chí American Journal of Business and Management
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2014
Tập: 3
Số: 1
Trang: 60-69
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
File đính kèm:
  1. d264c366620cf98b8a6898fcaefa8ec6408d.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://pdfs.semanticscholar.org/0501/d264c366620cf98b8a6898fcaefa8ec6408d.pdf