Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tách chiết papain từ mủ quả đu đủ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Tổng hợp Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1992
Tập:
Số:
Trang: 69- 71
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0