Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn qZ nối lưới
Tạp chí:
ISSN: 1859-1531
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (1859-1531)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 18
Số: 7
Trang: 1-6
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Tác giả: Ngô Văn Quang Bình, Phan Thanh Vân (Chính), Nguyễn Kim Ánh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jst.udn.vn/volume/207/Bo_dieu_khien_du_bao_cho_nghich_luu_nguon_qZ_noi_luoi-11868/11868