Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ tôm phế thải của Công ty xuất nhập khẩu hải sản Sông Hương, Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ trường Đại học Tổng Hợp Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1970
Tập:
Số:
Trang: 43-46
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Thuộc đề tài: 0