Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu phản ứng hiđroxyl hóa phenol trên hệ xúc tác vanađi oxit/zeolit
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1997
Tập: 35
Số: 4
Trang: 42-44
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0